انتقال حوضه به حوضه آب در کدام نقطه کشور تجربه موفقی داشته !

با تشکر از نمایندگان محترم که حداقل عجله نکردند و انتظار از آنها در فرصت بعدی به نحوه برخورد با موضوع به صورتیکه اقدام عالمانه محسوب شود.

 انتقال حوضه به حوضه آب به دریاچه، مصداق ضرب المثل؛ از این ستون به آن ستون است و این اساساً خوب نیست.

با این نوع تصمیمات سطحی  صرفاً بر حسب

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: