خبرنامۀ تخصصی پلنگ آسیایی

با تشکر از سرکار خانم آرزو صانعی (موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی) جهت ارسال مطلب زیر برای بنده :

دوستان و همکاران گرامی:

شمارۀ اخیر خبرنامۀ تخصصی پلنگ آسیایی منتشر شد.

   این شماره به تحقیقات، عوامل تهدید و حفاطت پلنگ در منطقه قفقاز اختصاص دارد.

  در این شماره می خوانید:

  خبرها:

مصاحبه با دکتر ایگور خورازیان: پلنگ ارمنستان در آستانۀ انقراض

مطالعات در خصوص پلنگ در پارک ملی واشلوانی، گرجستان

پلنگها در مناطق مرزی: مطالعۀ پلنگ با استفاده از گردن بندهای ردیاب توسط محمد رضا مسعود، ایران

 یادداشتهای تخصصی:

مدلسازی اشغال زیستگاه، روشی موثر در مطالعات حیات وحش

        www.leopardspecialists.com

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: