عکس جمعه : منظره پنجره اتاقم

عکس از سپهر سلیمی

منظره پنجره اتاقم! تصویر سمت چپ هفته گذشته را نشان می دهد و تصویر سمت راست، امروز را

پوشه عکس های جمعه در این وبلاگ