ارزيابي امکان توسعه نيروگاههاي زمين گرمايي از ديدگاه اقتصاد محيط زيست

عطيه اکرامي 

کارشناس ارشد اقتصاد محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

مهدي صادقي

دانشيار دانشكده امورعلوم اقتصادي، وزارت امور اقتصادی و دارايی

چكيده
در بخش توليد برق، محدوديت منابع سرمايه گذاري و محيط زیست از جمله مسائل مهمي اند كه اين فرايند را تحت تأثير قرار مي دهند. حداقل كردن هزينه و آثار مخرب محيط زيست همواره مورد توجه متخصصان بوده و خواهد بود. جدي بودن مسئله حفاظت از محيط زيست و همچنين امنيت انرژي الكتريسيته موجب شده كه فرايند توليد برق توسط نيروگاه هاي زمين گرمائي مورد تأكيد قرار گيرد. بديهي است منابع لازم براي سرمايه گذاري در كشور ما مسائل زيست محيطي را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد. حال سؤال اساسي اين است كه آيا امكان جايگزيني نيروگاه‌هاي فسيلي به وسيله نيروگاه‌هاي زمين‌گرمايي وجود دارد، يا حداقل در آينده وجود خواهد داشت؟ اين مقاله سعي دارد با توجه به بالا بودن هزينه‌هاي توليد برق توسط نيروگاه‌هاي زمين‌گرمايي در كشور و با توجه به وضعيت هزينه‌هاي توليد برق، با درنظر گرفتن هزينه‌هاي اجتماعي به بررسي اقتصادي موضوع مزبور بپردازد. در اين بررسي ابتدا هزينه تمام‌شده توليد برق به ازاي هر كيلو وات ساعت در هر يك از نيروگاه‌هاي توليد برق محاسبه شده، سپس با توجه به انتشار آلاينده‌ها و گازهاي گلخانه‌اي از نيروگاه‌هاي فسيلي و منظور كردن هزينه‌هاي خارجي تحميل‌شده، ارزيابي لازم صورت گرفته است. در نهايت مشخص‌شده است که، توليد برق توسط نيروگاه‌هاي زمين‌گرمايي در مقايسه با نيروگاه‌هاي فسيلي در سناريوهاي ١ و ٢ از نظر اقتصادي توجيه‌پذير نيستند، اين امر در سناريوي ٣ قابل تأمل است و در سناريوهاي ٤ و ٥ مقرون به صرفه اقتصادي است. در آخر به‌نظر مي‌رسد، با توجه به افزايش تقاضاي برق و محدوديت منابع فسيلي و بالا بودن ميزان آلودگي حاصل از اين منابع، استفاده از انرژي حاصل از نيروگاه‌هاي فسيلي بر اساس سناريوهاي ١ و ٢ نيز، در آيندهاي نه چندان دور، توجيه اقتصادي نداشته باشد.


متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: