رابطه علی مصرف انرژی، جمعیت شهرنشین و آلودگی محیط زیست در ایران

محمد حسن فطرس

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

رضا معبودی

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی

چکیده

این پژوهش با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی یامادو - تودا، وجود و جهت علیت بین مصرف انرژی، شهرنشینی، رشد اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن را برای ایران در دوره 1385-1350 بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که رابطه ای علی از مصرف انرژی، شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی به نشر دی اکسید کربن وجود دارد. همچنین، رابطه ای علی از مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی و اثر جمعیت شهرنشین به تولید ناخالص داخلی وجود دارد. بر اساس رابطه علی فوق، با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط، ارتباط بین نشر دی اکسید کربن، مصرف انرژی، جمعیت شهرنشین و تولید ناخالص داخلی بررسی شد. نتایج برآورد نشان داد که فرضیه کوهانی شکل در مورد آلودگی زیست محیطی و تولید ناخالص داخلی در ایران صادق است. همچنین، کشش نشر دی اکسید کربن نسبت به مصرف انرژی، مثبت و بزرگتر از واحد است. 


متن مقاله را در اینجا بخوانید!