چرا کوشش ها آنطور که سزاوار بود ، به بار ننشسته است؟

« قابل توجه جانبداران و منتقدان »


آیا کوششی شده ، تا به بار بنشیند ؟


چه نوع کوشش هایی باید به بار بنشیند !


کوشش هایی که از مبانی علمی و تخصصی بر خوردار نیستند، آیا به بار می نشینند؟


کوشش هایی که توسط افراد کم سابقه و بی تجربه انجام شده اند، آیا می توانند به بار بنشینند؟


کوشش هایی که مبتنی بر سلائق فردی

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: