چرا کوشش ها آنطور که سزاوار بود ، به بار ننشسته است؟

« قابل توجه جانبداران و منتقدان »

آیا کوششی شده ، تا به بار بنشیند ؟

چه نوع کوشش هایی باید به بار بنشیند !

کوشش هایی که از مبانی علمی و تخصصی بر خوردار نیستند، آیا به بار می نشینند؟

کوشش هایی که توسط افراد کم سابقه و بی تجربه انجام شده اند، آیا می توانند به بار بنشینند؟

کوشش هایی که مبتنی بر سلائق فردی

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: