تاثیر مشاهدات !

روز خبر نگار را به همه فعالان بخش تبریک گفته و از تلاش هدفمندشان تقدیر می کنم

هفته قبل در پست ( جایی برای ریختن ُ دور از چشم ! ) مشاهده ای از یک بد رفتاری راننده کامیون حمل زباله در منابع طبیعی و محیط زیست انسانی نوشتم  ، از مشاهداتم اینگونه استنباط کردم که  تلاش مامورین محیط زیست  در جلوگیری بی تاثیر بود ،چون زباله تخلیه شده بود، در واقع به مصداق آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت !

امروز نظرم به همان نقطه جلب شد واقعا زباله جمع آوری و پاک شد و باید می نوشتم و از اقدامات مامورین تشکر می کردم هر چند می دانم اگر عکس نمی گرفتم و مستند نمی شد اینقدر با دقت پاک نمی شد و باید گفت ، اگر چشم ها باز و جستجو برای جلوگیری و جمع آوری برای پاک نگهداشتن و دفن بهداشتی برای امحا و باز یافت برای بهره وری با ممارست باشد نتایج مبارکی برای بستر حیات خواهد داشت

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: