عوامل اقتصادي -اجتماعي موثر بر جنگل زدايي کشورهاي منتخب کاربرد نظريه زيست محيطي کوزنتس

فاطمه نصرنيا

دانش آموخته کارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز

عبدالكريم اسماعيلي

استاديار اقتصاد کشاورزي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز

چكيده

جنگل‌زدايي به عنوان يکي از بزرگ‌ترين مشکلات زيست‌محيطي جهاني شناخته شده است. از طرف ديگر جنگل‌زدايي بـه عنـوان يکـي از مؤلفه‌هاي اصلي تغييرات بهره‌برداي از زمين و به عنوان بزرگترين تهديد براي تنوع محيط زيست جهاني به ثبت رسيده است. در اين مطالعه بااستفاده از تئوري زيست محيطي کوزنتس، عوامل مؤثر بر جنگل‌زدايي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي ٧١ کـشور نـشان مي‌دهد که منحني زيست کوزنتس براي مجموعه منتخب صادق نيست.از طرف ديگر افزايش جمعيت در اين کشورها توام با جنگل‌زدايـي بيشتر است. به علاوه نتايج نشان‌دهنده اين واقعيت است که نرخ رشد بالاتر GDP سرانه از ميزان جنگل‌زدايي مي‌کاهد. در نهايـت بهبـود در نهادهايي‌ که از طريق افزايش دموکراسي، بهبود آزادي‌هاي فردي، حقوق شهروندي و ايجاد نقش قانون، آزادي‌هاي مدني و سياسي را بهبود مي‌بخشند، از فشار روي منابع طبيعي مي‌کاهند و در نهايت منجر به بهبود سطح جنگل و کاهش جنگل‌زدايي مي گردند.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!