مردم با فرهنگ ایران

ماجرای من و سطل زباله شهرداری همچنان ادامه دارد..... یک سال هم گذشت. دیروز رفتم دفتر شهرداری ناحیه ۳ و با شهرداد منطقه نیم ساعتی صحبت کردم. حرفهائی که میزد کمی تا قسمتی خنده دار بود. آقای شهردار : اگر سطل را تغییر مکان بدیم صدای مردم در میاد من : ای بابا آقای شهردار مگه ما آدم نیستیم و با بقیه فرق داریم که حق شکایت نداریم ؟! ما یکساله تحمل کردیم یکسال هم دیگران تحمل کنند (اینجا آقای شهردار کمی کم آورد).