تبریک زیست محیطی به یک دوست

مجيد دريكوند / محسن تيزهوش

اين روزها آنقدر درگير نوشتن اخبار تلخ محيط زيست زاگرس شده ام كه از يك خبر خوشحال كننده و زيست محيطي دور شدم ! متاسفانه ما محيط زيستي ها بيش از آنكه بتوانيم به اخبار خوش طبيعت ايران فكر كنيم به رخدادهاي تلخ محيط زيست ايران عادت كرده ايم !

آتش سوزي، سدسازي، خشكسالي، از بين رفتن تنوع زيستي، بروز انواع و اقسام آلودگي هاي زيست محيطي و....

اما در بين تمامي اين اتفاقات ريز و درشت يك اتفاق شيرين براي محيط زيست استان لرستان به وجود آمده است. اتفاقي كه به نظر من يك فرصت ويژه براي محيط زيست استان و حاميان جوان آن فراهم آورده كه اميدوارم نتايج بسيار مثبتي هم براي لرستان و هم براي محيط زيست كشور به همراه داشته باشد.

دوست و هم فكر هميشگي ام مجيد دريكوند ديده بان هميشه بيدار محيط زيست لرستان در روزهاي گذشته با رای قاطع شورای مرکزی دانشجويان حامي محيط زيست و منابع طبيعي كشور به عنوان رياست اين مجمع انتخاب شده که نشان از تخصص و توانمندی وي دارد.

براي مجيد دريكوند عزيز آروزي موفقيت كرده و منتظر اخبار خوشحال كننده او از مجمع دانشجويان حامي محيط زيست و منابع طبيعي كشور هستيم...

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: