یاسر مردی از تبار عشق و دیار سبز بود

همسرم یاسر انصاری کجوری

کوه آهن مردی

     از تبار عشق

               از دیار سبز

                       یاسر را میگویم

او که

  جنگل

            در امتداد انگشتانش بود

و نور

گرد قدم های مهاجرش

         بی هنگامی کوچش  

                     جنگل را

                            آشفته کرد

او پر کشید

      شاید جایی

            در دل خورشید

                      در قلب جنگل

                                 در آبی آسمان

چه سنگین

    چه پر مهر

         چه پر عشق

                چه پر محبت

کوله بارش را می گویم

بهمن ایزدی، مدیر کانون سبز فارس 12/5/1390

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: