اختلافات پوچ و فرصت سوزی

میزی که امانت است برای هیچ کس نماند همه رفتند دیر یا زود !

 هشدار های لازم نیز قبلاًبه سلاجقه داده شد

باور کنید اختلافات مطروحه پوچ و بی اهمیت است و می تواند وجود نداشته و یا قابل طرح نباشد و در هر حال انتقاد نمایندگان محترم و خواسته وزیر متبوع وفق قوانین جاری، تأمل پذیر در راستای اجابت خواسته است و پاسخ نه پاسخ قانع کننده ای

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: