جایی برای ریختن، دور از چشم !

کالایی که در جهان طلای سیاه نامیده شد در کشورمان در حدی مدیریت سر در گم دارد که فعالان زحمتکش جمع کننده خود را سرگردان و حیران کرده است ، چرا کسی این طلای عفن را برای جدا سازی جهت بازیافت و یا دفن بهداشتی نمی بیند.

چرا هر کوی و برزن  و هر جا که بشود انداخت می اندازیم و می ریزیم

چرا دور ریختن را

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: