راست قامتان بيابان


به درستي كه تاغ را بايد قهرمان بيابان ناميد. اين گياهان صبور و كم توقع بي چشم داشت هيچ نوازشي دردل خشك و سوخته بيابان رشد مي كنند و با مقاومت مثال زدني خود در برابر خشکی و گرما با سیستم ریشه‌ای گسترده و خاصي که براي استفاده از رطوبت ناچيز بيابان و جلوگیری از گسترش آن دارند شرايط مناسبي را نيز براي رشد و نمو ساير گياهان طبيعی فراهم مي آورند.  درختچه تاغ علاوه بر ريشه عميقي كه براي رسيدن به رطوبت خاك ايجاد مي كند و گاهي تا 16 متر نيز مي رسد، براي استفاده از بارانهاي ناچيز مناطق بياباني كه فقط خاك سطحي را تر مي كنند سيستم ريشه اي سطحي خاصي را بوجود آورده است كه در روي تپه هاي شني و كم گياه ، گاهي تا شعاع 30-25  متر از اطراف را در بر مي گيرد.

يكي از ريشه هاي افقي تاغ در تپه هاي ماسه اي ابوزيدآباد كاشان

اين گياه با استفاده از همين سيستم ريشه اي خاص در مقابل بادهاي فرساينده بيابان سر خم نكرده و بلكه سرسختانه و سربلند در مقابل آنها مقاومت مي كند و براي همين هم بطور گسترده و وسيعي در امر مبارزه با تثبيت ماسه هاي روان در ايران و كشور هاي واقع در مناطق بياباني بكار گرفته شده و مي شود.

گونه‌هاي مختلف جنس تاغ سازگاري بسيار خوبي با شرايط مناطق مورد هجوم ماسه­هاي روان در مناطق مركزي ايران دارند و در طول نزديك به چهل سال اخير حدود دو ميليون هكتار تاغكاري در ايران انجام شده و يكي از موفق‌ترين برنامه‌هاي بخش منابع طبيعيي كشور محسوب مي‌شود.

                توده‌هاي دست‌كاشت تاغ افزون بر تثبيت خاك و شن و فراهم‌كردن امكان ادامة فعاليت اقتصادي اهالي، سبب بازگشت حيات به مناطق تاغكاري شده و چشم­اندازهاي­ زيبايي به مناطق بياباني محل كاشت ‌بخشيده است. اضافه براين و در مقياس بزرگتر شايان ذكر است باراني كه پيش از اين به سرعت، تبخير و تلف مي‌شد،  اينك از بركت استعداد رويشي شن در مناطق خشك و بردبار­ي اين گياه،  به مصرف توليد انبوهي بزرگ ازتودة زندة گياهي و به­ويژه توليد سرشاخه­ هاي قابل تعليف و  چوب هيزمي رسيده و به اين ترتيب افزون بر بازدة اقتصادي،  بخشي از كربن زايد براندازة هوا‌كره نيز در زيست­كره تثبيت مي‌شود.