مهدی عمیدی و دو قله هشت هزاری در یک فصل

مهدی عمیدی پس از صعود به اورست، لوتسه را نیز صعود کرد.

تبریک و آرزوی بازگشت سلامت به میهن برای مهدی.