بررسی روش‌های ارزش‌گذاری اقتصادی در تحلیل مسائل زیست محیطی شهرها

این مقاله، دسته‌بندی خوبی از پژوهش‌هایی که در ایران در مورد اقتصاد محیط زیست با استفاده از روش‌های مختلف ارزش‌گذار ی اقتصادی انجام شده است را ارائه می ‌دهد. حسن ایزدی عضو هیئت علمی بخش شهرسازی – دانشگاه شیراز سپیده برزگر دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ‌ ریزی شهری – واحد بین ‌ الملل دانشگاه شیراز چکیده امروزه اغلب شهرهای جهان بویژه در کشورهای در حال توسعه با مشکلات و مسائل زیست محیطی مختلفی روبرو هستند که حل آنها نیازمند توجه به عوامل مختلف اقتصادی – اجتماعی،