جدالی بی سرانجام برای مالکیت خرس سیاهداستان از آنجایی شروع شد که در سال 1387 گروهی
به نام کانون پژوهش و حفاظت از طبیعت پایدار محیط بانان تصاویری از وجود خرس سیاه
در منطقه دهبکری
 منتشر کرد و امیدها را در
این منطقه نسبت به احیا کردن نسل
 این گونه
 منحصر به فرد زنده کرد . این در حالی بود
که قبلا تصور کارشناسان حاکی از انقراض این گونه خاص در این منطقه
  بود و با توجه به اینکه مستنداتی دال بر وجود
این حیوان در منطقه وجود نداشت
  نظریه
انقراض آنها قوت گرفت . اما این گروه با توجه به عکسها وفیلمهایی که از این منطفه
گرفته بودند سبب شد نام این خرسها از رده منقرض شده به در حال انقراض ارتقا یابد .