دنیائی که میتونه بهتر باشه …

تا اونجا نوشته بودم که از یک بچه گربه نگهداری می کردم .امروز برای حفظ جان خودش توسط یک دامپزشک عقیم شد تا در یک محیط غیر طبیعی در این شهر آشفته و بیش از حد متراکم از بین نرود . خیلی ها هم اون قضیه بچه ببر ها و شیر ها ئی را که در باغ وحش مردند شنیدند ولی برای اصل قضیه فقط زیست شناسان و دامپزشکان می توانند توضیح دهند ...باور کنید. انسان محصول طبیعت است...قدیما استادمون می گفت بگوئید انسان عالیترین محصول طبیعت است و من چون کلمه عالیترین را جا می انداختم نوزده