سروده زیبا از هوشنگ ابتهاج(ه.الف.سایه)

----------فلق ای صبح! ای بشارت فریاد! امشب خروس را-در آستان آمدنت-سربریده اند! -------------- صبح دروغین صبح دروغین نگذشته ست ای شکیب بزرگ-بمان که بی تو مرا تاب زنده ماندن نیست! فروغ صبح دروغین فریب می دهدت-خروس تجربه می داند که وقت خواندن نیست.