آمدن بهار و سال نو و نوروز زیبا، بر همگان گرامی باد

فردوسی -سر سال نو هرمز فرودین برآسوده از رنج تن ،دل ز کین به نوروز نو شاه گیتی فروز برآن تخت بنشست پیروز روز به جمشید برگوهر افشاندند مرآن روز را روزنو خواندند بزرگان بشادی بیاراستند می وجام و رامشگران خواستند چنین جشن فرخ از آن روزگار بما ماند از آن خسروان یادگار