بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 17

اگر دغدغه های حفاظتی موجب دستور توقف یا کاهش بهره برداری از جنگل می شود ، تمهیداتی در خصوص جبران اختلال ناشی از تعطیلی و بیکاری نیروهای کار در محدودة طرح ها دارد، تمهیداتی که بتواند از نیروهای کار استفاده کند و مانع از بکار گیری آنها توسط سوداگران چوب نگردد.

در واقع می خواهم توجه داده و مانع