سواحل ، شنا و شناگاه ها در ایران – 4

 باید بدانیم از سواحل چه می خواهیم و برای تحقق خواسته ها به کدام دستگاه مراجعه کنیم و حق نظارت را در عهده کدام دستگاه قرار دهیم. کسانیکه از واژه آزاد سازی ساحل استفاده کردند و این نان گرم را در سفره دولت گذاشتند، هرگز نمی دانستند و حالا هم نمی دانند که علاوه بر مردمی خوش نشین پر مایه ، مردمی خوش نشین