به ياد ياسر انصاري: از مقصد سوختن،ساختني را ساز كن !

 به ياد ياسر انصاري

چه ساختن ها كه مرا ساخت و چه سوختن ها كه مرا ساخت. خداي من، مرا فهمي عطا كن كه از مقصد سوختنم، ساختني آباد سازم ( كوروش كبير )

مي گويند هفت روز گذشته است....

امروز با يكي از دوستان آشنا كه از پرواز ياسر انصاري بي خبر بود صحبت مي كردم. هنگامي كه شنيد بسيار شوكه شد. حق هم داشت...فردا پرواز ياسر انصاري يك هفته خواهد شد و اين در حالي است كه راه او همچنان باقي است.

به مناسبت هفتمين روز درگذشت ياسر انصاري فردا مراسمي به همين عنوان در قطعه 255 بهشت زهراي تهران برگزار خواهد شد.

براي مژگان جمشيدي عزيز؛

نيازي نيست به تك تك كساني كه برايت پيام تسليت فرستاده اند پاسخ دهي. همه مي دانيم كه اين درد سخت است و دشوار...اما از مقصد سوختنت ساختني را آغاز كن...ياسر انصاري همواره در قلب هاي ما باقي خواهد ماند...برخيز و ساختني را آباد ساز...و بدان كه تنها نخواهي ماند.

موج هشتم به ياد ياسر انصاري

از موج هشتم؛

به ياد ياسر انصاري: روي زيبا سه برابر شده است !