و او که برای سلامت قلبها کوشش میکرد،قلبش ایستاد


Headline Imageیاسر انصاری از دل سوختگان محیط زیست و منابع طبیعی کشور هم رفت.روانش شاد


این سوگ را به همسر ایشان سرکار خانم مژگان جمشیدی و دیگر عزیزانش تسلیت میگوییم