و او که برای سلامت قلبها کوشش میکرد،قلبش ایستاد

Headline Imageیاسر انصاری از دل سوختگان محیط زیست و منابع طبیعی کشور هم رفت.روانش شاد

این سوگ را به همسر ایشان سرکار خانم مژگان جمشیدی و دیگر عزیزانش تسلیت میگوییم