محصولات بومي-طبيعي

غذائي كه مي خريم، مي پزيم و يا در رستوران صرف مي كنيم و به فرزندانمان مي دهيم، ممكن است حاوي باقيمانده سموم شيميائي خطرناك باشد. اين سموم قادرند سلامتي ما را به خطر اندازند.

به همين دليل بسياري از دولت ها، سازمان هاي بين المللي و همچنين سازمان هاي غيردولتي براي حل اين مشكل در حال همكاري با يكديگر هستند. اما بدون كمك كشاورزان و مصرف كنندگان امكان موفقيت وجود نخواهد داشت و آنها به لحاظ موقعيت خود مي توانند در اين راه نقش داشته باشند.

چه نوع سمي در محصولات غذائي وجود دارد؟

سموم شيميائي متنوعي در بازار وجود دارد. استفاده از برخي از اين سموم به اين دليل كه اثرات مخربي روي سلامت انسان مي گذارند، توسط سازمان هاي بين المللي ممنوع اعلام شده است. برخي از اين سموم شيميائي بسيار خطرناك هستند، ولي براي مهار آفات محصولات كشاورزي به فروش مي رسند. معمولاً كشاورزان و مصرف كنندگان از اين موضوع آگاه نيستند.

بنابراین ضروری است با توجه به نقش و اهمیت محصولات سالم کشاورزی و غذایی در تغذیه سالم و به منظور ارتقاء سلامت عمومی از روند تولید محصولات سالم حمایت کرده و میزان تولید آنها را توسعه دهیم.

  saboos.blogfa.com    براي مطالب بيشتر در زمينه محصولات بومي-طبيعي مي توانيد  از وبلاگ سبوس،بازديد فرمائيد