زنده رود مرد! زنده باد فولاد و گوجه!

زنده رود زیبا!
زاینده رودی که قربانی صنعت و کشاورزی شد… و همین ورقه های فولاد از نخستین متهمان خشکی زنده رود و آلودگی هوا هستند.
زنده رود مرد! اما همچنان صنعت و کشاورزی در مسیر توسعه ناپایدار تخته گاز به پیش می روند و برای تولید بیشتر طرح های جدید انتقال آب و سدهای ویرانگر تعریف می کنند.
زنده باد فولاد و گوجه!

Posted in: دسته‌بندی نشده