بازار و اقلیم و دزدان دریایی

 

امروز کار خوبی را اینجا دیدم در مورد اهمیت و ضرورت استفاده از یک مکانیزم بازاری برای مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم. موضوع از این قرار است که بسیاری از اقتصاددان ها بر این باورند که راه چاره برای نجات از پیامدهای تغییرات اقلیمی راه اندازی بازار کربن است که در آن زمینه ی ترغیب شرکت ها به انتشار کمتر فراهم شود. برخی هم معتقد به روش های مستقیم هستند.

عمده ترین دلایل این قضیه باور فراگیر در میان اقتصاددان ها به نقش کلیدی بازار و ممانعت از دخالت گسترده ی دولت در اقتصاد است. 

مطلب دیگری هم اینجا منتشر شده است بیان می کند که افزایش فعالیت غارتگران دریایی باعث شده است که میزان دسترسی دانشمندان به برخی اقیانوس ها کاهش پیدا کند و از همین رو داده هایشان در برخی مناطق با نقص رو به رو بشود. در این حوزه کار به جایی رسیده است که برخی کشتی های پژوهشی نیازمند همراهی نیروهای دفاعی در حین انجام پژوهش شده اند.

مرجع تصویر:

http://www.abc.net.au/news/2011-07-14/csiro-pirates-indian-ocean/2795154

 

دزدان دریایی