ارزشگذاری ویژگی های مختلف آلودگی هوا در مشهد

محمد قربانی

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

علی فیروز زارع

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف مطالعه ی حاضر تعیین ارزش اقتصادی آلودگی هوا و اثرات زیست محیطی آلودگی هوای شهر مشهد است. اطلاعات موردنیاز این مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه به صورت پیمایش میدانی و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، از ۲۸۶ خانوار شهری مشهد در سال ۱۳۸۴ جمع آوری شده است. به منظور ارزش گذاری اثرات زیست محیطی آلودگی هوا، از رهیافت الگوسازی انتخاب که جامع ترین میزان ارزش اقتصادی کل زیست محیطی را ارائه می دهد و همچنین الگوهای اقتصادسنجی لاجیت شرطی و لاجیت متداخل استفاده شده  است. بر اساس نتایج این مطالعه، افراد منطقه ای با آلودگی زیاد، به طور متوسط تمایل دارند برای ۳۰ درصد بهبود در بوی نامطبوع ناشی از آلودگی هوا، ریزش گرد و غبار سیاه، دید ضعیف و اثرات سلامتی ناشی از آلودگی هوا، به ترتیب ۷۵۱، ۹۱۲، ۱۵۲۶ و ۱۶۰۷ ریال در ماه پرداخت کنند. در حالی که افراد منطقه ای با آلودگی متوسط تمایل دارند برای بهبود ۳۰ درصدی هریک از ویژگی های فوق ماهانه ۱۴۵۳، ۱۲۶۳، ۸۰۲ و ۵۹۵ ریال در ماه بپردازند. بر اساس نتایج این پژوهش در مجموع ۳۰ درصد بهبود در وضعیت آلودگی هوای مشهد، از ارزشی معادل ۱۱۳۰۳۴۷۲۶۵۰ ریال در ماه برخوردار است.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!