سواحل ، شنا و شناگاه ها در ایران – 2

 به نحو واضح می توان گفت ، اگر مدیریت بهره وری در مسیر توسعه  فعالیت های از نوع گردشگری خود غفلت کند و شکاف بین امور حاکمیتی و بهره وری را کاهش ندهد و خلط و خدشه بر انجام ماموریت امور حاکمیتی یعنی تشخیص و اخذ سند اراضی ساحلی و اراضی مستحدث و اراضی حریم و اراضی یا پهنه آبی در ید جمهوری اسلامی که تا کنون از