دل نوشته روز

تلاش برای حفاظت از محیط زیست و بستر حیات سخت و طاقت فرساست،  او نیامده رفت مثالی است که می توان در مورد مهندس انصاری گفت .

کسی می توانست در بر افراشته نگهداشتن نماد همگرائی تشکل های مردمی در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست جلودار گردد. چراغ سبز پرس همیشه