(17)90- یک سال و هشت شاخص

در یادداشت شماره 14 به مناسبت فرا رسیدن سالگرد مسئولیت سیزدهمین رئیس سازمان جنگل ها، پیشنهاد شد که عملکرد یک ساله با تعیین چند شاخص ارزیابی شود. این موضوع با چند نفر از همکاران شاغل و بازنشسته مطرح و کلیات آن مورد قبول آنان واقع شد! پیشنهاد می شود هم آن ها که در مجموع قضاوت می کنند شاخص های زیر را در نظر بگیرند و هم آن ها که می خواهند علمی تر ارزیابی کنند.

واضح است که این شاخص ها پیشنهادی و قابل بحث است.

شاخص های ارزیابی عملکرد:

- افزایش جایگاه سازمان در جامعه

- ترکیب تیم مدیریتی جدید(مشاوران، انتصابات و...)

- تغییر فضای اداری و امکانات

- شادابی کارکنان و توجه به مسائل رفاهی آنان

- روند علمی – فنی تهیه و اجرای طرح ها و پروژه ها

- بازخورد عملکرد سازمان در رسانه ها  

- ارتباطات برون سازمانی(وزارتخانه، دانشگاه، تحقیقات و...)

- مشارکت پذیری (درون و برون سازمانی)

می توان پاسخ ها را در 5 دسته خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف دسته بندی کرد و حتی با وزن دهی به شاخص ها مدل ساده ای درست کرد.

امید است هم ارزیابی کنیم و هم با منطق و با انصاف باشیم.

...