40 درصد جمعیت زمین در تنش آبی

 
دفتر برنامه محيط زيست سازمان ملل اعلام کرد: سرانه آب تجديدپذير ساليانه هر نفر انسان در سال 1990 معادل 9 هزار مترمكعب بوده كه اين مقدار به 7 هزار و 800 مترمكعب در سال 2015 و 5 هزار و 100 مترمكعب در سال 2025 کاهش خواهد يافت.در زمان حاضر حدود 40 درصد از كل جمعيت كره زمين در مناطقي زندگي مي‌كنند كه با تنش آبي مواجه هستند و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم به 50 تا 65 درصد در سال 2025 برسد.

براساس مطالعات دفتر برنامه محيط زيست سازمان ملل، سرانه آب تجديدپذير ساليانه هر نفر انسان در سال 1990 معادل 9 هزار مترمكعب بوده است كه اين مقدار به هفت‌ هزار و 800 مترمكعب در سال 2015 و پنج‌هزار و 100 مترمكعب در سال 2025 کاهش خواهد يافت.سرانه آب پنج‌ هزار و 100 مترمكعب در سال براي هر نفر انسان به‌ صورت تئوري كافي خواهد بود اما به‌ واسطه شرايطي همچون توزيع نامناسب منابع آب، بارندگي پراكنده و غيره، اين آب موثر نخواهد بود.

Posted in: دسته‌بندی نشده