تیشه های بُرنده بر ریشة استمرار حیات – 1

 عبور از گذرگاه  عاقبت اندیشی بدون حذر از رفتار روز مره گی ممکن نمی شود، رفتار های شتابنده مخربند و فریبنده  !  وعده های پوچ و توخالی و اقدامات فاقد مطالعه ، به مانند هسته ای از یک میوة  پوچ  و بی مغز ، چیزی را برای تغذیه یا سبز شدن ندارند.

بهره برداری از سنگ گرانیت علم کوه  برای مردم کلاردشت نان