تغییر مدیریت و همت دولت تدبیر و امید در حفظ محیط زیست…

مدیر کل جدید محیط زیست لرستان منصوب شد.

محمد حسین بازگیر، مدیر کل سابق

پس از یک دوره چهار سال و چند ماهه بالاخره محیط زیست لرستان طعم تغییر را چشید.

محمد حسین بازگیر صندلی اش را به مهرداد فتحی بیرانوند داد تا تدبیر دولت برای حفظ محیط زیست در

لرستان کمی زودتر از استان های دیگر مصداق مدیریتی یابد.

 مهرداد فتحی بیرانوند، مدیر کل محیط زیست لرستان

باید منتظر بود و دید که مدیریت جدید چه نسخه ای برای سامان دادن به بی سامانی های محیط زیست

تجویز میکند.

 

Posted in: دسته‌بندی نشده