گاهی باید ایستاد و به پشت سر نگاه کرد

دیروز خبری از محمد علی اینالو در صفحه خود قرار دادم
خبری که اینالو از کفشایان بخاطر مداخلاتی که در کار گروه تهیه کننده طرح یوز بر روی پیراهن تیم ملی انجام داده بود انتقاد کرده و گفته بود زحمات افرادی چون آرش نور آقایی و …. با این مداخله کفاشیان هدر رفت .
به همین سادگی
مصاحبه ای که ساید میتوانست باعث کاهش اصطکاکهای اخیر میشد
و اما در مورد پیراهن و طرحش .
متاسفانه علیرقم تمام زحماتی که آرش نو آقایی و کارگروهش برای ثبت نقش یوز بر روی پیراهن تیم ملی کشیدند.متاسفانه با مداخله افرادی طرح گروه (یوز استاد اسانلو )برای پیراهن  انتخاب نشده و ناباورنامه شاهد بودیم که طرحی مخدوش برای فیفا ارسال شد مورد استفاده قرار گرفت.
 نظر شخصی من این است که غیر از خط چشمی طرح پیراهن  بیشتر شبیه پلنگ است تا یوز آسیایی .
توضیح اینکه در صورت یوز آسیایی دایره های سیاهی وجود داردکه از گوش شروع شده و هر چه به سمت بینی پیش میرود کوچک و کوچکتر شده و نهایتا در وسط صورت محو میشود .اما طرح پیراهن نشان میدهد که دایره ها همچون صورت پلنگ در همه جای صورت وجود دارد .
در ضمن کول روی گردن یوز در تصویر روی پیراهن وجود نداشته و اندازه سر گربه سان روی پیراهن تناسب گردن یوز با سرش را نداشته و چون پلنگ بزرگ دیده میشود .

و اما واکنشهای دوستان من نسبت به این مطلب اینانلو :
بنظر میرسد فحاشی به اینانلو بعنوان یکی از پیش نیازهای دوستدار طبیعت بودن تبدیل شده .
یعنی اول باید به اینالو فحش بدی و بی احترامی کنی تا دوستدار طبیعت محسوب بشی.
میدونم بعد از این پستم چه چیزهای در موردم گفته میشه .
هر چند من دوستی قدیمی با آقای اینالو دارم اما تو بحث شاهرود ثابت شد که این روابط در فعالیتهای زیست محیطی من  جایی نداره .
روزگاری این بی احترامیها یقه خودمان را خواهد گرفت .
این رویه که شاید خودمم هم درشکل گرفتنش نقش کمی داشتم امروز یقه هومن جوکار و بیژن دره شوری را گرفته است .
در ضمن آرش نو آقایی همچون گذشته فعالیت خود را به بهترین نحو انجام داد و مداخلات دیگران چیزی از ارزش کار ایشون کم نمیکنه و ما همیشه ممنونشون هستیم .

نه اینکه  چشم بسته نظرات همو  قبول کنیم
فقط برای پیشبرد اهدافمون باهم آشتی کنیم تا فرصت دفاع از نظراتمون بوجود بیاد

با سپاس حر منصوری عبدالملکی 


Posted in: دسته‌بندی نشده