تصویب نامه نصاب معاملات – اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳

تصویب نامه نصاب معاملات اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳

شماره 21804/ت50551هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳

تعيين نصاب معاملات موضوع ماده ( ۳ ) قانون برگزاري مناقصات

هيئت وزيران در جلسه ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۱۴۰۲۷/ ۵۶ مورخ ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات

Posted in: دسته‌بندی نشده