نا کامی ها و امید به کامیابی درجامع نگری مدیریت جنگل های شمال – ۳

نباید پنهان کرد ! بخش جنگل هنوز نتواست در موضوع سرمایه گذاری، از توان و سرمایه بخش خصوصی و تعاونی استفاده مطلوب و مناسب کند . حتی با وصف ایجاد ظرفیت های قانونی جدید در بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی یا در رابطه با قانون جلب سرمایه های خارجی یا داخلی و یا قانون افزایش بهره وری و… برای استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی  به مدیریت منابع طبیعی کمکی نشد

یک نگاه افراطی آزار دهنده نیز که برگرفته از تبعیت محض و آنهم از نوع جهانی است ،سال ها مدیریت منابع طبیعی را آزار می دهد. غالباً این نکته مکتوم مانده که

Posted in: دسته‌بندی نشده