گزارشی از کمبود منابع آب در کشورهای MENA

منابع آب به عنوان يك موضوع مهم در صحنه
سياست داخلي كشورها به ويژه در مناطق خشك و كم آب جهان نظير خاورميانه از ديرباز
مطرح بوده و همچنان اهميت خود را حفظ كرده است. كارشناسان امور آب پيش بيني مي كنند
در آينده اي نه چندان دور تنش ها، درگيريهاي ملي، منطقه اي و بين المللي بر سر مسئله آب
بيشتر خواهد شد و از آنجا كه همگان به آب شيرين و پاك نياز دارند، دور از ذهن
نخواهد بود كه جنگهاي آينده جهان بر سر منابع آب صورت گيرد. منطقه خاورمیانه در نیمه دوم قرن بیستم بحرانی ترین منطقه جهان در حال توسعه بوده است. بنظر می آید که بحرانهای متعددی مانند مشروعیت سیاسی، حدود و ثغور مرزها، رشد اقتصادی، بحران فلسفی در برخورد با غرب و بحران تأمین آب، این منطقه را همچنان بحرانی و در حال گذار نگاه دارد. بر اساس اعلام مرکز مطالعات سازمان ملل متحد كمبود آب،
بحراني حاد در سراسر خاورميانه مي باشد. بحراني كه تنها از طريق اعمال برنامه
ريزيهاي كلان و واقع بينانه و مبتني بر تعاملات بين المللي و با استفاده از تمامي
امكانات و ظرفيت ها قابل كنترل خواهد بود.

گزارش زیر با بیان اهمیت موضوع کمبود آب در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) و  پیش بینی وقوع یک بحران جدی در این منطقه از جهان تهیه شده است. باوجود آنکه این گزارش در سال ۲۰۱۲ ارائه شده است بی مناسبت ندیدم بواسطه حساسیت مقوله مدیریت منابع آب بویژه ضرورت اصلاح الگوهای مصرف در بخش های مختلف و بطور اخص بخش کشاورزی و همچنین وضعیت نامناسب دو کشور ایران و عراق از حیث کمبود منابع آب در این گزارش، بازنشر شود. 
 

Full-Text PDF – Scientific Research Publishing

Posted in: دسته‌بندی نشده