نا کامی ها و امید به کامیابی درجامع نگری مدیریت جنگل های شمال

در مدیریت جنگل های شمال از اواسط دهه هفتاد تلاش برای جامع نگری از ایده تا اجرا جهت استفاده از سایر کارکردهای جنگل دنبال شد و دارای سابقه اقدام است.

در هر حال آنچه که به طور واضح می توان بیان کرد، عدم همراهی بخش های درونی سازمان و بیرونی از سازمان و عدم تطابق سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت در هر ظرفیتی که مبتنی بر جامع نگری  شناخته می شود، با نحوه واگذاری مدیریت اجرای طرح هر یک از فعالیت ها در قالب ماده 3  بوده است و پیشرفتی در اجرا حاصل نشد و تنها یک واحد پرورش ماهی سردابی در طرح

Posted in: دسته‌بندی نشده