احداث سد لیرو در بکرترین مناطق زاگرس

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA


<w:latentstyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"
DefSemiHidden=”false” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″
LatentStyleCount=”371″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 6″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 7″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 8″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 9″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 6″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 7″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 8″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 9″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 6″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 7″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 8″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 9″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Normal Indent”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”footnote text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”annotation text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”header”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”footer”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index heading”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”caption”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”table of figures”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”envelope address”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”envelope return”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”footnote reference”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”annotation reference”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”line number”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”page number”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”endnote reference”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”endnote text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”table of authorities”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”macro”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”toa heading”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 5″>

<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Closing”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Signature”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”Default Paragraph Font”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text Indent”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Message Header”>

<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Salutation”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Date”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text First Indent”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text First Indent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Note Heading”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text Indent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text Indent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Block Text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Hyperlink”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”FollowedHyperlink”>

<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Document Map”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Plain Text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”E-mail Signature”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Top of Form”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Bottom of Form”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Normal (Web)”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Acronym”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Address”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Cite”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Code”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Definition”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Keyboard”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Preformatted”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Sample”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Typewriter”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Variable”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Normal Table”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”annotation subject”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”No List”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Outline List 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Outline List 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Outline List 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Simple 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Simple 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Simple 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Colorful 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Colorful 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Colorful 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 6″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 7″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 8″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 6″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 7″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 8″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table 3D effects 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table 3D effects 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table 3D effects 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Contemporary”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Elegant”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Professional”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Subtle 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Subtle 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Web 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Web 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Web 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Balloon Text”>

<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Theme”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="34" QFormat="true"
Name=”List Paragraph”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="30" QFormat="true"
Name=”Intense Quote”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="19" QFormat="true"
Name=”Subtle Emphasis”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="21" QFormat="true"
Name=”Intense Emphasis”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="31" QFormat="true"
Name=”Subtle Reference”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="32" QFormat="true"
Name=”Intense Reference”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”Bibliography”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”TOC Heading”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 1″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 2″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 3″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 4″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 5″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 6″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 6″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 6″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 1″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 2″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 3″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 4″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 5″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 6″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 6″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 6″>

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

     سد لیرو یکی دیگر از سدهای برق‌آبی است که بر روی سرشاخه‌های رودخانه دز در مرز مشترک ۳ استان در حال احداث بوده که نیمی‌از حوزه‌ی آبگیر آن در رویشگاه‌های جنگلی چهارمحال و بختیاری و نیمی‌دیگر در لرستان و خوزستان واقع می‌شود. در گزارشی از مسعود بُربُر که در صفحه ۱۲ شماره ۲۹۳۹ مورخ ۳۰ فروردین ۹۳ روزنامه اعتماد منتشر شده است، می‌توانید ماجرای این سد را بخوانید:

لیرو

با احداث سد لیرو در بکرترین مناطق زاگرس؛ سکونتگاه امپراتور به زیرآب می رود

     مسعود بُربُر؛ سد لیرو که قرار است بر سرشاخه‌های دز ساخته شود، چند ده هزار درخت از رویشگاه‌های جنگلی بکر زاگرس که زیستگاه گونه‌های نادر و در حال انقراض جانوری هم هست را به زیر آب خواهد برد اما وزارت نیرو برای اجرای ارزیابی‌های زیست محیطی کوچک ترین اقدامی نکرده است.

    به گزارش «اعتماد» این سد درست در نقطه تلاقی سه استان لرستان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری احداث خواهد شد. پیش تر گفته شده بود عمده نیروگاه و مخزن سد در بخش بشارت از شهرستان الیگودرز استان لرستان خواهد بود اما آن گونه که دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور اعلام کرده مختصات اعلامی نقطه مورد اشاره در حوزه سرزمینی استان چهارمحال وبختیاری قرار گرفته و تمامی جاده‌های ارتباطی و دسترسی، تونل‌های انحراف آب و تجهیزات کارگاهی این سد نیز در محدوده تقسیمات کشوری این استان قرار دارد.

    آن گونه که هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی، به «اعتماد» می گوید: محل احداث سد، چه در استان لرستان و چه در استان چهارمحال و بختیاری، بخشی از بکرترین رویشگاه‌های جنگلی زاگرس است که علاوه بر خود سد، احداث جاده‌های دسترسی و تجهیز کارگاه سد نیز خسارات بسیاری به این منطقه وارد خواهد کرد.

    دکتر سعید یوسف پور، مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز در این باره می گوید: گونه‌های جانوری متنوعی همچون خرس قهوه یی، پلنگ، کل و بز، تشی، روباه و… در منطقه زندگی می کنند و در بازدید تازه مسوولان محیط زیست از منطقه، حضور سمندر لرستانی که در معرض خطر انقراض و از گونه اندمیک خاص زاگرس است نیز تایید شده و از آن عکس هم گرفته اند.

    به این ترتیب با آبگیری سد لیرو زیستگاه گونه ارزشمندی که «امپراتور» نام گرفته و با عنوان علمی Neurergus kaiseri در میان گونه‌های «به شدت در معرض خطر» فهرست قرمز IUCN قرار دارد، به زیر آب خواهد رفت. پلنگ ایرانی نیز دیگرگونه در معرض خطر همین منطقه است و تازه مطالعات خاصی در مورد اینکه جمعیت خرس قهوه یی، خفاش‌ها، جوندگان و… چقدر است انجام نشده تا بتوان با اطمینان خاصی در مورد وضعیت آنها صحبت کرد.

    با این حال آن گونه که مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری می گوید : هیچ گونه سابقه پیگیری خاصی برای ارزیابی زیست محیطی نه در استان لرستان و نه در استان چهارمحال و بختیاری از سوی وزارت نیرو انجام نشده است. اداره کل محیط زیست استان چهارمحال وبختیاری در روزهای آغازین سال ۱۳۹۳ طی نامه یی به وزارت نیرو نوشته که شرکت توسعه منابع آب باید نسبت به اجرای بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ اقدام کند.

    در این قانون آمده که به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند و رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها الزامی است.

ده‌ها هزار درخت از میان می رود

    سد لیرو یکی از پنج سد در دست احداث در استان چهارمحال و بختیاری است که با آب گیری آنها ده‌ها هزار درخت از جنگل‌های زاگرس نابود می شود و تنها مخزن این سدها حدود ؟هزار هکتار از بهترین رویشگاه‌های جنگلی زاگرس را پوشش می دهد.

    یوسف پور معتقد است که هنوز نمی توان اطلاعات دقیقی داد که چه میزان یا چه سطحی از پوشش جنگلی یا چندهزار اصله درخت به زیر آب خواهد رفت یا مثلاتونل‌های انحراف آب، سطوح خاکبرداری و نخاله‌های ساختمانی سد به چه شکل خواهد بود. به اعتقاد او باید به طور کلی در سیاست‌های سدسازی در منطقه زاگرس و به ویژه استان چهارمحال و بختیاری بازنگری کرد چرا که این وضعیت عملابیش از ۱۰ درصد رویشگاه‌های جنگلی زاگرس را به زیر آب خواهد برد.

    به گزارش «اعتماد» پیش تر عیدی، معاون امور عمرانی استاندار چهار محال و بختیاری با بیان اینکه به زودی عملیات اجرایی «این طرح ملی» آغاز می شود اعلام کرده بود که در مسیر ارتباطی اجرای این سد جاده یی به طول ۲۵ کیلومتر وجود دارد که با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری آسفالت خواهد شد. مشاهدات اداره محیط زیست شهرستان کوهرنگ این موضوع را تایید کرده و نشان می دهد که جاده مزون که یک جاده دسترسی محلی و خاکی بود هم اکنون شن ریزی شده و به زودی آسفالت خواهد شد بدون اینکه هیچ گونه مجوز زیست محیطی در این باره صادر شده باشد.

    هومان خاکپور خسارات دیگری را نیز به نابودی جنگل‌های بکر زاگرس اضافه می کند: «رود دز یکی از سرشاخه‌های کارون است و آب آن باید به کارون برسد و بنابراین درواقع احداث سد روی دز نادیده گرفتن حقابه خود کارون است و رعایت نکردن حقابه باعث به هم خوردن شرایط اکولوژیک رودخانه کارون بزرگ می شود. افزون بر این سد در منطقه یی احداث می شود که دارای تبخیر بسیار بالایی است و بخش زیادی از آب پشت سد نیز تبخیر خواهد شد.»

    همه اینها در شرایطی رخ می دهد که حالاهر ساله مناطق گسترده یی از کشور با پدیده ریزگردها دست و پنجه نرم می کند اما رویشگاه‌های جنگلی زاگرس و منابع آبی خوزستان و چهارمحال و بختیاری که به مثابه فیلتری برای این ریزگردها عمل می کردند، روز به روز با چالش‌های تازه روبه رو می شوند. حالادر منطقه یی از زاگرس که آنقدر بکر است که حتی سکونتگاهی روستایی نیز در آن شکل نگرفته و مسوولان محیط زیست در اسفندماه گذشته به دلیل پوشش گسترده برف در منطقه نتوانسته بودند از آن بازدید کاملی داشته باشند، دو کانکس غریبه دیده می شود. کانکس‌هایی که محل استقرار مهندسانی است که آمده اند برای گمانه زنی و نمونه برداری، اما نتیجه هرچه باشد، وقتی در بودجه سال ۱۳۹۳ ردیفی برای سد لیرو در نظر گرفته شده است، پروژه باید، دیر یا زود، به هر شکل ممکن، اجرا شود: هر اندازه که منطقه بکر و خسارت‌ها بزرگ باشد.

Posted in: دسته‌بندی نشده