اقدام تحسین‌برانگیز اهالی بام ایران در روز طبیعت

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA


<w:latentstyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"
DefSemiHidden=”false” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″
LatentStyleCount=”371″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 6″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 7″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 8″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 9″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 6″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 7″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 8″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 9″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 6″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 7″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 8″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 9″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Normal Indent”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”footnote text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”annotation text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”header”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”footer”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index heading”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”caption”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”table of figures”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”envelope address”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”envelope return”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”footnote reference”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”annotation reference”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”line number”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”page number”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”endnote reference”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”endnote text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”table of authorities”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”macro”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”toa heading”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 5″>

<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Closing”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Signature”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”Default Paragraph Font”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text Indent”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Message Header”>

<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Salutation”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Date”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text First Indent”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text First Indent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Note Heading”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text Indent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text Indent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Block Text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Hyperlink”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”FollowedHyperlink”>

<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Document Map”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Plain Text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”E-mail Signature”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Top of Form”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Bottom of Form”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Normal (Web)”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Acronym”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Address”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Cite”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Code”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Definition”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Keyboard”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Preformatted”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Sample”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Typewriter”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Variable”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Normal Table”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”annotation subject”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”No List”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Outline List 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Outline List 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Outline List 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Simple 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Simple 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Simple 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Colorful 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Colorful 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Colorful 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 6″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 7″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 8″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 6″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 7″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 8″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table 3D effects 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table 3D effects 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table 3D effects 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Contemporary”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Elegant”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Professional”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Subtle 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Subtle 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Web 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Web 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Web 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Balloon Text”>

<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Theme”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="34" QFormat="true"
Name=”List Paragraph”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="30" QFormat="true"
Name=”Intense Quote”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="19" QFormat="true"
Name=”Subtle Emphasis”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="21" QFormat="true"
Name=”Intense Emphasis”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="31" QFormat="true"
Name=”Subtle Reference”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="32" QFormat="true"
Name=”Intense Reference”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”Bibliography”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”TOC Heading”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 1″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 2″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 3″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 4″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 5″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 6″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 6″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 6″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 1″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 2″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 3″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 4″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 5″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 6″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 6″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 6″>

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

     همان‌طور که آگاهی دارید در آئین نوروز، سیزدهمین روز از فروردین؛ روز طبیعت نام نهاده شده است. هرچند انتظار است در این آیین کهن، فرهنگ آشتی و احترام به طبیعت به‌نمایش گذاشته شود اما متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد هستیم که در این روز به جای صلح و آشتی، جنگ و قهر خود با طبیعت را به نمایش می‌گذاریم و بیشترین خسارت‌ها را به محیط زیست طبیعی‌مان وارد می‌کنیم! زباله‌ها در طبیعت رها می‌شوند و با پرتاب سبزه‌های هفت‌سین مناظر نازیبایی را در خیابان‌ها و جاده‌های ورودی شهرها به‌نمایش گذاشته می‌شود.

     از این رو، همواره روز طبیعت – ۱۳ فروردین – به یکی از نگرانی‌های جدی بسیاری از دوستداران طبیعت مبدل شده است. خوشبختانه امسال اعضای پرتلاش انجمن محیط زیستی تسنیم با همکاری جمعیت هلال احمر، شهرداری، میراث فرهنگی و گردشگری، حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی منطقه دست به ابتکاری جالب زده‌اند و در این روز طرح‌هایی را برای جمع‌آوری سبزه‌های هفت‌سین و بازگرداندن زباله‌ها به مرحله اجرا درآوردند.

انجمن محیط زیستی با کمک شهرداری، اعضای جمعیت هلال احمر، اداره میراث فرهنگی و گردشگری و ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در یک اقدام برنامه‌ریزی شده، کیسه‌هایی برای جمع‌آوری و حمل زباله در اختیار طبیعت‌گردان قرار دادند و آنان را تشویق کردند تا این کیسه‌های پر شده از زباله‌های خود را در طبیعت رها نکنند و بلیط‌های رایگانی را که اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهیه کرده بود، در اختیار خانوارهایی قرار دادند که زباله‌های خود را در طبیعت رها نکرده و به مراکز تدارک دیده شده در ورودی شهر تحویل دادند. این برنامه در قالب طرح “یک کیسه زباله یک هدیه” در ورودی‌های شهر بروجن به اجرا درآمد.

IMG_0274IMG_02862014-04-02-4192014-04-02-414IMG_0338

افزون بر این طرح، از شهروندان خواستند که سبزه‌های هفت‌سین خود را در محل‌های تدارک دیده شده در میادین شهر تحویل دهند و یک هدیه دریافت دارند. این برنامه که با استقبال چشمگیر شهروندان بروجنی و مسافرین سیزده‌بدر نیز روبرو شده بود تحت عنوان طرح “یک سبزه یک هدیه” به نمایش گذاشته شد.

IMG_0281IMG_0297IMG_03302014-04-02-410

     نگارنده نیز به سهم خود تلاش‌های بی‌منت دوستان فرهیخته‌ام در انجمن محیط زیستی تسنیم و همراهان فهیم و مسئولیت‌شناس‌مان در جمعیت هلال احمر و شهرداری بروجن را ارج نهاده و با این امید که در سال ۱۳۹۳ شاهد نهادینه شدن موازین محیط زیستی در فرهنگ و آیین‌های کهن مردمان جامعه ایرانی باشیم، بهترین‌ها را برای همه دوستداران طبیعت و محیط زیست ایران‌زمین آرزو دارم.

در همین رابطه:

– مهار بیابان‌زایی: کار بزرگ مردمان یک شهر کوچک در سیزده‌بدر

– خبرگزاری مهر: برگزاری طرح “یک کیسه زباله ؛ یک هدیه” در چهارمحال و بختیاری/ اهدای بلیط رایگان بازدید از موزه‌ها

Posted in: دسته‌بندی نشده