روز ساعت زمین بهانه مصرف کمتر و افزایش بهره وری

ساعت زمین 30  : ۲۰  روز
 ۲۹ مارس مصادف با ۹ فروردین است. یک ساعت
خاموشی برای جلوگیری از اتلاف انرژی و آلودگی نوری زاید بر نیاز های اجتناب ناپذیر
بهانه خوابی برای افزایش بهره وری جهت کاهش بهره برداری های مازاد بر ظرفیت  است.

 این اقدام اگر در کانون توجه قشر کمی از اقشار
متفاوت جامعه است . محتاج ترویج جلوگیری از مصرف غیر ضرور برای حفظ دارایی های
زیستی است.

ساعت زمین نماد توجه در مصرف
است، است  و باید از حاشیه زندگی انسان
خارج شده و به متن زندگی وارد شود.  نمادها
باید ارزش یادآوری خود را حفظ کنند. مصرف اقلام 

Posted in: دسته‌بندی نشده