کی از یادم رفته ای !

کی از یادم رفته ای  !

در آخرین روزهای سال و در آخرین
لحظات سال در غروب پنجشنبه که یک سال غروب می کند و نوع دیگری از محول الحال و
الاحوال مجسم می شود، لحظات نوید بخش بهاری است و سرآغازی دیگر !

در سرآغازی دیگر و در استمرار
عهدها، من عهد دیگری دارم و در حفظ میراث گرانباری متعهدتر شوم. شاید با تلاشی مؤثر
در ره پویی ، افت و خیز در صراط را  ویژگی دوره
گذر بدانیم .در هرحال دوران محدودیت واردات و تحریم ظالمانه برای مردم ما بسیار
سخت و استقامت آنها نشان از حفظ احترام به میراث انقلاب دارد و تعهد و تقید را
معنی می بخشد.

 و نوروز باستانی در این بهار مصادف با ایام فاطمیه،
امید نشر تعالیم فاطمیه در گستره جهان را با آموزه های نوینی از حفاظت از میراث ها
نوید می دهد،  باید به حفظ میراث های مرتبط
با تحول طبیعت و حفظ ظرف طبیعت و نظم در طبیعت و خالق طبیعت، در مفهوم وعده الهی ربیع
الانام طبیعت توجه داشت و از این میراث ناملموس بشریت، نوروز باستانی که بهانه
پیوندها و شادی بخش عظیمی از ملل جهان در قاره آسیا و مهمانانی در دیگر قاره ها است
حفاظت کرد.

 السلام علی ربیع الانام و نضرة ایام


Posted in: دسته‌بندی نشده