همایش مردم برای احیای زاینده رود

کمیته آب کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با همکاری سازمانهای غیردولتی زیست محیطی اصفهان برگزار می کند.

چهارشنبه 14 اسفند 1392 – ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر

میدان فیض – سالن همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

Posted in: دسته‌بندی نشده