سرآغاز فرصتی دیگر

امروز سرآغاز خدمت دیگر در
جایگاه دیگر در معاونت امور جنگل شروع دیگری است

معارفه توسط شخصیتی مدبر و مجرب
در حوزه اجرایی و قانونگذاری در جمع همکاران انجام خواهد شد و آنچه متفاوت تر از
روزهای قبل است، فرصت اقدام مدبرانه برای ایجاد امید از دست رفته در جامعه است. امید ارتقاء سطح
معیشت و بهبود وضع اقتصادی جامعه . امید برای شکوفایی اقتصادی . امید برای حفظ رسالت میراث
داری و حفظ دست آورد های  انقلاب و آنچه که در مقوله استقلال و خودکفایی می
گنجد.

فرصت اجرای ایده های اجرایی در
چارچوب قانون مغتنم است . فرصت ایجاد انضباط و ارتقای سلامت اداری و مقابله با
فساد و آنچه که در گذشته ، جنگلبانان از آن در بخش های مختلف  سود بردند و در نتیجه تعلل در ارتقاء انضباط از
دست رفت. شاید جنگلبانان سلف قواعد  نظم در امر را
خوب دریافت کرده بودند. و ما در دو دهه اخیر  آن را کم
رنگ تا بی رنگ جلوه دادیم .

فرصت توانمند سازی جوامع محلی و
نیروی انسانی و سرمایه ذهنی، فرصت توسعه مشارکت مردمی و برونسپاری وظایف تصدیگری . فرصت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد . فرصت ایجاد ظرفیت
 برای
تولید فرصت شغلی و  آنچه که سلامت روانی جامعه را تهدید می کند و بد هنجاری های
تبعی خسارت بار جبران ناپذیر دارد

فرصت بدرستی حفاظت کردن منابع
جنگلی . فرصت بدرستی بهره برداری کردن منابع جنگلی !

                                                                  محتاج نظرات مشورتی متخصیصین بخش. ارادتمند شما انگورج

Posted in: دسته‌بندی نشده