مرگ جنگل‌های بلوط … !

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA


<w:latentstyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"
DefSemiHidden=”false” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″
LatentStyleCount=”371″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 6″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 7″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 8″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 9″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 6″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 7″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 8″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index 9″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 6″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 7″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 8″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 9″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Normal Indent”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”footnote text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”annotation text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”header”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”footer”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”index heading”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”caption”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”table of figures”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”envelope address”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”envelope return”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”footnote reference”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”annotation reference”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”line number”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”page number”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”endnote reference”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”endnote text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”table of authorities”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”macro”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”toa heading”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Bullet 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Number 5″>

<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Closing”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Signature”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”Default Paragraph Font”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text Indent”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”List Continue 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Message Header”>

<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Salutation”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Date”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text First Indent”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text First Indent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Note Heading”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text Indent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Body Text Indent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Block Text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Hyperlink”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”FollowedHyperlink”>

<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Document Map”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Plain Text”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”E-mail Signature”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Top of Form”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Bottom of Form”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Normal (Web)”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Acronym”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Address”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Cite”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Code”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Definition”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Keyboard”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Preformatted”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Sample”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Typewriter”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”HTML Variable”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Normal Table”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”annotation subject”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”No List”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Outline List 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Outline List 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Outline List 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Simple 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Simple 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Simple 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Classic 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Colorful 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Colorful 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Colorful 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Columns 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 6″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 7″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Grid 8″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 4″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 5″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 6″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 7″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table List 8″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table 3D effects 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table 3D effects 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table 3D effects 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Contemporary”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Elegant”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Professional”>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Subtle 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Subtle 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Web 1″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Web 2″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Web 3″>
<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Balloon Text”>

<w:lsdexception Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name=”Table Theme”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="34" QFormat="true"
Name=”List Paragraph”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="30" QFormat="true"
Name=”Intense Quote”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="19" QFormat="true"
Name=”Subtle Emphasis”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="21" QFormat="true"
Name=”Intense Emphasis”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="31" QFormat="true"
Name=”Subtle Reference”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="32" QFormat="true"
Name=”Intense Reference”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” Name=”Bibliography”>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”TOC Heading”>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 1″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 2″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 3″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 4″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 5″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”Grid Table 1 Light Accent 6″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 6″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 6″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 1″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 1″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 2″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 2″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 3″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 3″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 4″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 4″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 5″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 5″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="46"
Name=”List Table 1 Light Accent 6″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="51"
Name=”List Table 6 Colorful Accent 6″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="52"
Name=”List Table 7 Colorful Accent 6″>

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

     آغاز عملیات گسترده بهداشتی و پرورشی در جنگل‌های آلوده و خشکیده زاگرس که در قالب قطع درختان آلوده در حال انجام است بهانه گفتگوی خبرنگار روزنامه شرق با برخی از متخصصین بخش منابع طبیعی بوده است. نگارنده نیز در این گفتگو شرکت داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل این گزارش را که در شماره ۱۹۶۲ مورخه ۶ اسفند ۱۳۹۲ این روزنامه در زیر بخوانید:

شرق

نسیم محمدی – روزنامه شرق:

      ۱۰هزارهکتار از جنگل‌های بلوط زاگرس طی هفته‌های اخیر به زغال تبدیل شدند. به گزارش روزنامه شرق ؛ این رویداد در پی خشکیدن بخش اعظم جنگل‌های بلوط در زاگرس رخ داد که ناشی از عملکرد هشت‌ساله مدیران در محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها و وزارت نیرو است، سرانجام شعبده مدیران برای تبدیل درختان به کربن پاسخ داد. طی روزهای گذشته رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع اعلام کرد عامل بیماری در ۱۷۰هزارهکتار از بلوط‌های زاگرس پیشرفت کرده است.

     در این راستا قطع درختان آلوده در زاگرس آغاز و ۱۰هزارهکتار از جنگل‌های خشکیده بلوط تبدیل به زغال شدند. بنا به گفته وی این تصمیم به پیشنهاد کارشناسان، برای جلوگیری از اشاعه بیماری زغالی بلوط توصیه شده است. اما آنچه هم‌اکنون در حال انجام است زمینه مخالفت شدید کارشناسان این حوزه را فراهم کرده است.

     خداکرم جلالی، ریاست سازمان جنگل‌ها و مراتع را همزمان با عضویتش در هیات‌مدیره بزرگ‌ترین شرکت بهره‌برداری و احیای جنگل در استان گیلان بر عهده گرفت که با سکوت کارشناسان و رسانه‌ها همراه شد و هرگز به این اشاره نشد.

     با وجود امضای معصومه ابتکار بر طومار حمایت از جنگل‌های بلوط، مدیر پروژه زاگرس در سازمان محیط‌زیست گفته است تنها راه برای جلوگیری از پیشرفت بیماری، قطع درختان بلوط زاگرس است. اخیرا این نوع دوگانگی‌های رفتاری در میان مدیران محیط‌زیست آشکارا دیده می‌شود.

حذف بلوط‌های بیمار بدون نقشه پراکنش بیماری

     اما رییس انجمن جنگل‌بانی ایران از جمله کارشناسانی بود که از سال‌های گذشته مرگ جنگل‌های زاگرس را هشدار داده بودند.‌هادی کیادلیری چندی پیش در همایشی که موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی برای بررسی زوال بلوط برگزار کرده بود مخالفت شدید خود را با معدوم‌کردن بلوط‌های زاگرس اعلام کرد.

    وی تاکید کرد «ما نه‌تنها با مرگ بلوط مواجه نیستیم که مساله مرگ یک اکوسیستم است و در تصمیم مدیران سازمان جنگل‌ها این مساله دیده نشده‌، آنچنان که معدوم‌کردن درختان نه‌تنها باعث حل مساله نخواهد شد بلکه فشاری مضاعف بر زاگرس تحمیل خواهد کرد، علاوه بر آن نقشه پراکنش آلودگی هنوز تهیه نشده و بسیاری از مدیران منابع طبیعی در این‌باره دچار اشتباه هستند.»

     در گفت‌وگویی که با وی انجام دادیم او تاکید کرد «آماری از شدت صدمات و میزان درختان خشکیده در دست نیست. امروز تعادل با شاخص‌هایی متفاوت از جمله شناسایی فرآیندهای اکولوژیک اندازه‌گیری می‌شود که ما هنوز آستانه فرآیندهای اکولوژیک را در این رابطه نمی‌دانیم. هنوز اطلاعات جامعی از رابطه اجتماعی و اکولوژیک بین مردم و حوزه در دست نیست. در حال حاضر در زاگرس ما یک گام بیشتر با بیابان فاصله نداریم، گویا زغال‌گیری از درختان بلوط از بیماری زغالی در مرگ درختان پیشی گرفته است.»

     او افزود «پرسش اصلی این است که چرا در تمام سال‌های گذشته زادآوری نداشته‌ایم، در این مناطق حتی درختان ۲۰، ۳۰، یا ۵۰ساله هم دیده نمی‌شوند. اینها نشان می‌دهد که استرس‌ها از همان ۵۰سال پیش آغاز شده، بیماری زغالی بلوط یک‌دلیل ثانویه است، اگر مساله بیماری است پس علت خشکیدگی گونه‌های دیگر چیست؟ شرایط کنونی یک تصمیم استراتژیک را طلب می‌کند. امیدوارم سازمان جنگل‌ها به تکرار اشتباهات پیشین خود نپردازد.»

تخریب جنگل بلوط در اثر مدیریت ناکارآمد است

     کیادلیری در ادامه تحلیل خود با اشاره به تصمیم‌های نادرست سازمان جنگل‌ها می‌گوید: «در مورد زاگرس به تشکیل یک تیم فنی نیاز داریم چرا که سرعت تخریب و نابودی بسیار بالاتر از سرعت حرکت ما در جهت رفع مشکل است. این در شرایطی است که تنها برای برگرداندن حاصلخیزی خاک باید ۵۰درصد از درآمد نفت به این پروژه اختصاص یابد.

     علت اصلی این خشکیدگی‌ها تنها قارچ زغالی یا آفات چوبخوار نبوده‌. بلکه مدیریت ناکارآمد نقش بسزایی در تشدید مساله داشته است.»  بر اساس آمار در ۸۵۰ هکتار از جنگل‌های زاگرس شاهد کشاورزی در زیر عرصه هستیم. میزان آتش سوزی‌ها تا دو و نیم برابر افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این آلودگی گردوغبار نیز در غرب کشور بیداد می‌کند. «استفاده از چوب سوخت طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. به‌طوری که در گذشته اگر هزینه تهیه سوخت، صدهزارتومان بود امروز با چند برابرشدن این هزینه، مصرف چوب به‌عنوان سوخت به صرفه‌تر به‌نظر می‌رسد.» در این مناطق فقر بسیار شدیدی حاکم است و این وابستگی به منابع جنگلی را دامن زده است.

     چرای بیش از حد دام‌ها در این مناطق باعث شده زادآوری درختان سیری منفی داشته باشد چراکه به گفته کیا‌دلیری: «درختان با بذر سنگین از جمله بلوط در زیر سایه درخت مادری رشد می‌کنند. حذف درختان مادری بدون برنامه، یعنی از بین‌بردن سایه و تشدید خسارت. در چنین شرایطی ما به جای تعریف استراتژی‌های بلندمدت برای از بین‌بردن استرس‌ها باعث تبدیل صدمات بالقوه به بالفعل می‌شویم.»

     هومان خاکپور، فعال محیط‌زیست و نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد برای دیدار با رییس‌جمهور در این مورد می‌گوید ورود به جنگل جهت دستکاری حتی اگر با هدف حمایت از جنگل هم باشد باید با آماده‌سازی جوامع محلی برای پذیرش حضور ما در جنگل انجام پذیرد. طرح حمایتی که در حال حاضر در دستور کار سازمان جنگل‌ها قرار گرفته‌ است می‌تواند باعث ایجاد تنش بین جوامع روستایی و کارشناسان و پیمانکاران شود، حضور گروه‌های مردم‌نهاد قبل از ورود پیمانکاران و کارشناسان به منظور آماده‌سازی و آموزش جوامع محلی برای جلوگیری از اعتراض مردم بومی‌امری ضروری است و با شرایط کنونی بدون آموزش مردم حضور در عرصه‌ها برای قطع درختان عکس‌العمل شدید جوامع محلی را در پی خواهد داشت.

مدیریت بحران یا بحران مدیریت؟

     در هفت سال گذشته موج تغییر روسای سازمان جنگل‌ها و محیط‌زیست و کوتاه‌بودن دوره‌های مدیریتی موجب شده تصمیمات کوتاه‌مدت باشد. کیادلیری می‌گوید: تا زمانی که ما بحران مدیریت داریم چگونه می‌توانیم بحران‌هایی اینچنینی را مدیریت کنیم؟ پیشروی با همین سرعت و به همین شیوه به نابودی سرزمین وسیعی منجر خواهد شد که در این صورت بخش وسیعی از ایران خالی از سکنه خواهد شد. با توجه به آنچه که کارشناسان این حوزه بیان کرده‌اند لحاظ تصمیم‌های تک‌بعدی می‌تواند باز‌خوردهای تندی به همراه داشته باشد.

     حضور کارشناسانی از جمله ناصر مقدسی به عنوان رییس شورایعالی جنگل امید‌هایی برای تغییر شیوه‌های مدیریتی و تجدید‌نظر برای حذف بدون برنامه درختان در زاگرس به‌وجود آورده است. در این مورد ‌گری لوییس، هماهنگ‌کننده و نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران در سخنرانی خود در گردهمایی بنیاد میراث ایران و بنیاد میراث حیات‌وحش ایرانی که در لندن برگزار کرد، پنج‌چالش زیست‌محیطی ایران را بیان کرده بود.

      او گفت: «ایران با آینده‌ای خشک‌تر مواجه خواهد شد. روش کنونی اداره میراث ملی ایران به وسیله مردم آن قابل ادامه نیست. ایران از روشی برای توسعه استفاده کرده که بر منابع تجدیدناپذیر آن فشار آورده و برای منابع قابل‌تجدید خود به‌قدر کافی سرمایه‌گذاری نکرده است.» او تنش‌های شدید آب‌وهوایی و کاهش بارندگی در غرب زاگرس در آینده نزدیک را پیش‌بینی کرد، البته این چیزی است که بسیاری از کارشناسان ایرانی از چند سال پیش هشدار داده بودند.  از آنچه پیش‌بینی شده چنین بر می‌آید که هیچ تضمینی برای بقای نهال‌های جایگزین درختان حذف‌شده وجود ندارد و امکان تشدید خشکیدگی بیشتر است. آیا برای این هشدار‌ها فکری کرده‌ایم؟

Posted in: دسته‌بندی نشده