شكارچيان غيرمجاز، محيط بانان را به يك قدمي مرگ كشاندندمسوولان محيط زيست: دستگاه قضايي و امنيتي وارد ميدان شود

يك،
دو، سه…

فاصله بين مرگ و زندگي براي محيط بانان ايران. آنها كه با دست
خالي و با حداقل دستمزدها و كمترين امكانات به جنگي نابرابر فرستاده شده
اند. جنگي كه يك سويش محيط بانان هستند و سوي ديگرش رذالت و ناجوانمردي
آناني كه به خاطر شكار يك گونه جانوري مي توانند انساني را قطعه قطعه كنند.

يك، دو، سه…

فاصله بين مروت و آدمكشي؛ آن هم به شيوه يي ددمنشانه. چگونه
يك انسان، هموطن و هم ولايتي مي تواند به خاطر تفريح و شكار، 15 روز مانده
به نوروز، مرداني را به قصد كشتار، لت و پار كند كه خانواده ها و بچه
هايشان چشم به راه آنان هستند؟ آيا وقت آن نرسيده كه در قوانين و مقررات
برخورد با متخلفان حوزه محيط زيست تجديدنظر كرده تا با حمل سلاح بي جواز، و
شكار بدون پروانه بيش از اين قانون و دستگاه هاي انتظامي را به سخره
نگيرند و امنيت ملي را به مخاطره نيندازند؟!

ادامه مطلب در:

لینک  روزنامه اعتماد:

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2907950

Posted in: دسته‌بندی نشده