اهمیت پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری از مخاطرات طبیعی

بی تردید هریک از پدیده های طبیعی دارای دوره و چرخه هستند و اینکه چه عوامل مؤثر شناخته شده یا ناشناخته دخیل دیگری  وجود دارد باید از نتایج پژوهش ها تحصیل کرد. برف اخیر شمال که گفته شده متأثر از ریزش های هوای سرد سامانه بندال بوده است دوره 50 ساله داشت وطبعاً ریزش 74 و 86 نیز تکرار خواهد شد.

اما بسیار با اهمیت است که در توسعه خدمات دارای شبکه تمهیدات ایمنی داشته باشیم و یا اینکه بتوانیم از ابزار و امکانات موجود خدمات مضاعف را برای مقابله با خطرات دریافت کنیم .

بسیاری از توانایی ها در حالت استیصال و انفعال از

Posted in: دسته‌بندی نشده