بهره برداری بهینه ، حل مشکل محیط زیست طبیعی

تنظیم بهره برداری در حد توان اکولوژیکی منابع طبیعی به مانند چگونگی تنظیم تحرک فرزنددر محیط خانه است، ممکن است فرزند محدودیت هایی داشته و با پیدا شدن یک همبازی  سرگرم شود. امور تربیتی آنقدر حساس و ظریف است که اولیا برای همبازی شدن مکلف به اصلاح و تنزل لحن خود تا حد لحن بچگانه هستند، تا بتوانند نقش تربیتی یا همبازی خوبی را برای فرزند خود ایفا کنند.

برای روشن شدن تم بحث می توانیم از مقایسه مکانی تحرکات همسان کودکان استفاده کنیم. ما عموماً یک نوع از تحرک کودکانه در محیط خانه را در ساعت خاصی شیطنت می نامیم و همان تحرک 

Posted in: دسته‌بندی نشده