معرفی کتاب: آلودگیهای زیست محیطی و راهکارهای کنترل آنها

معرفی کتاب: آلودگیهای زیست محیطی و راهکارهای کنترل آنها(با تاکید بر
روش های جدید)

تالیف: امیرمحمدامامی راد- نسرین چوبکار- شیوا حسینی

انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

چاپ اول: 1390

کتاب در سیزده فصل و 197 صفحه تهیه شده است. فصول کتاب به شرح زیر می باشد:

فصل اول : آلودگی و کاهش آن، فصل دوم مسمومیت آفرینی شیمیایی، فصل سوم :
ارزیابی خطر احتمال، فصل چهارم : آلودگی هوا، فصل پنجم : تغییرات جهانی آب و هوا،
فصل ششم : آلودگی آب ، فصل هفتم تصفیه آب ، فصل هشتم : اندازه گیری کیفیت آب ، فصل
نهم : مواد زاید جامد، فصل دهم : زباله های خطرناک، فصل یازدهم : انرژی ، فصل
دوازدهم : پایداری تجمع بیولوژیک و سمیت(PBT)
، فصل سیزدهم : انتشار صفر، ضایعات صفر

Posted in: دسته‌بندی نشده